IMG_20171011_1215253441a  5a  2a

Stichting Synchroon Plus Int. gaat van start met een nieuwe training “Kiezen voor Werk? 2.0”.

Deze training bestaat uit 2 sessies waarin vrouwen uitgedaagd worden om na te denken over of ze willen werken en waarom. Ook gaan we het hebben over geld: hoe krijg je beter inzicht in je eigen financiële situatie en/of hoe kan je kinderen leren goed om te gaan met geld.

Het praten over de keuze om wel of niet te werken is een eerste stap voor vrouwen om te verkennen waar hun wensen liggen en hoe zij tot hun keuzes komen. Dit is zowel voor jonge als voor oudere vrouwen erg belangrijk.

Het openlijk bespreken van de keuze om te werken, ontdekken wat de alternatieve mogelijkheden zijn, het verkrijgen van inzicht in de eigen waarden en deze ook durven uit te spreken kan een eerste stap zijn. Het wegnemen van praktische belemmeringen richting de arbeidsmarkt is namelijk niet voldoende. Vrouwen moeten de keuze hebben om te kúnnen en te mógen werken. In deze training “Kiezen voor Werk? 2.0” staan de eigen opvattingen en ervaringen van de vrouwen centraal.

Met de dialoogsessies van Kiezen voor Werk? 2.0, dagen Synchroon Plus Int en kennispartners Diversion en Budgetvoorlichting (NIBUD) vrouwen uit om met elkaar in gesprek te gaan over hun keuze om wel of niet te gaan werken, het combineren van zorg met werk en de aanname van rolpatronen in het gezin.

Vrouwen werken minder vaak dan mannen, of werken minder uren. Hoeveel vrouwen werken verschilt tussen groepen vrouwen onderling. Hetzelfde geldt voor de economische zelfstandigheid. Zo werken Turkse en Marokkaanse vrouwen minder vaak dan bijvoorbeeld autochtone vrouwen en zijn ze minder vaak economisch zelfstandig.

 

Praten over je keuze

         Het is voor de ontwikkeling en onafhankelijkheid van vrouwen zelf en voor de samenleving in het geheel van belang dat vrouwen werken én dat zij zelfbewust hun keuzes kunnen maken. Want als vrouwen werken neemt de economische zelfstandigheid toe, een belangrijke factor als het gaat om armoede en schuldpreventie.

Daarnaast draagt het vergroten van zelfbewuste keuze bij aan de emancipatie van de vrouw zelf. Vrouwen kunnen zich gevangen voelen in traditionele rolpatronen, bijvoorbeeld wanneer zij trouwen. Betaald werk past dan niet binnen de acceptatie van een bepaald rolpatroon en kiezen voor de eigen arbeidswens lijkt voor deze vrouwen soms heel moeilijk. Het gevoel dat deze vrouwen hebben is echter vaak onterecht. De keuze om te werken kan een gevoelig onderwerp zijn; er wordt door vrouwen weinig over gepraat en ook binnen zelforganisaties is het geen thema waar structureel aandacht voor is. Dit maakt dat het bewustwordingsproces omtrent de eigen arbeidswens voor sommige vrouwen niet aanwezig is. Overigens geldt dit voor vrouwen uit diverse migrantengroepen. Vrouwen in het algemeen en vrouwen met een migrantenachtergrond in het bijzonder, voelen dat zij met name verantwoordelijk zijn voor het gezin en vinden het lastig om daarnaast te werken.

 

Indrukwekkende training “Kiezen voor Werk 2.0”